Unlimited Zone

Full Version: Pari At Madre Sa Kwarto
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PARI: Halika sa kwarto sister…

MADRE: Father, bakit po?

PARI: Isara mo pinto sister…

MADRE: Father, huwag po’

PARI: Patayin mo ilaw sister…

MADRE: Naku, Diyos ko po!

PARI: Ipapakita ko lang ang rosary ko oh… Glow in the dark…
Reference URL's